Landsbygdsfakta

Vår statistik presenteras här inom följande kategorier:

  • Befolkning
  • Arbetsmarknad
  • Kommunikationer
  • Livsvillkor
  • Service
  • Skärgård
  • Statliga myndigheter
  • Tillgänglighet
  • Utbildning

Definitioner

Var börjar glesbygderna och var slutar landsbygden?

Det finns ingen klar och allmänt vedertagen definition av begreppen glesbygd och landsbygd. Dessutom är gles- och landsbygder olika beroende på var i landet de ligger. Därför är det inte heller enkelt att beräkna hur många som bor i gles- och landsbygder.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen är på många sätt förutsättningsskapande för de övriga sektorer såsom sjukvård som vi här på Glesbygdsverket skriver om. En minskande befolkning minskar skatteunderlaget och försvårar möjligheterna att upprätthålla en god kommersiell och offentlig service i form av sjukvård och tandvård. Det kan skapa problem för näringslivet att rekrytera arbetskraft och en kraftigt ökande befolkning kan också leda till underdimensionerad offentlig service och problem med bostadsförsörjning.

Glesbygdsverket har utvecklat definitioner och metoder för att beskriva utvecklingen i gles- och landsbygder i förhållande till utvecklingen i större tätorter. På detta sätt kan mönster och tendenser som tidigare inte varit kända synliggöras.