Småföretagandets villkor i gles- och landsbygder

Villkoren och möjligheterna för tillväxt för små företag i Sveriges gles- och landsbygder skiljer sig såväl från hur de ser ut i tätorter som mellan olika delar av landet. Småföretagandets omfattning, struktur och betydelse för sysselsättningen och ekonomin varierar också mellan och inom olika regioner.

I den här rapporten belyses dessa villkor och strukturer i syfte att presentera ett kunskapsunderlag som är relevant för den ekonomiska politiken och de segment av småföretagsbeståndet, som Glesbygdsverket fått i uppdrag att studera. Avsikten är dels att synliggöra de problem som särskiljer små företag i gles- och landsbygder, dels att visa på den resurs som de här företagen utgör.